On-line:guests 0. In total there are: 0 [information..]
AuthorTopic
administrator
Post №:1423
Info:фиолетовое в крапинку
Joined:16.10.06
Location:Израиль,Рош-Аин
link post  Posted:04.01.10 08:35.Post subject:Несъедобные сумчатые грибы (Пецицы, Пустуларии) - Inedible Ascomycete sp. (Pezizales etc.)


Несъедобные сумчатые грибы (Пецицы, Пустуларии) - Inedible Ascomycete sp. (Pezizales etc.) -
פטריות השק הלא טובות למאכל


КЛАСС СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ — АСКОМИЦЕТЫ (ASCOMYCOTA) - פטריות הנאדית או השק
Основной признак этого класса, насчитывающего около 30 тыс. видов — образование в результате полового процесса сумок с аскоспорами. У многих аскомицетов образуются плодовые тела, в которых развиваются сумки. Эта группа выделяется в подкласс эуаскомицетов — Euascomycetidae.
Различают три типа плодовых тел: клейстотеции, перитеции и апотеции.

Клейстотеции — шаровидные, полностью замкнутые плодовые тела, содержащие только сумки. Их диаметр не превышает 12 мм. Перитеции — полузамкнутые плодовые тела, большей частью округлые или кувшиновидные. В них пучком или слоем развиваются сумки булавовидной или цилиндрической формы.
Апотеции — широко открытые при созревании плодовые тела, обычно блюдцевидные, чашевидные или дисковидные . На верхней их стороне располагается слой, состоящий из сумок и парафиз — гимений. Гимений апотеция нередко называют диском апотеция за его форму. Апотеции у некоторых аскомицетов достигают довольно крупных размеров. Так, апотеции грибов из порядков пецицевых (Pezizales) и леоциевых (Leotiales) имеют размеры от долей миллиметра до нескольких сантиметров (у пецицевых даже до 15—20 см).
Большинство Сумчатых грибов живёт как сапрофиты в почве, на отмерших тканях растений, субстратах органического происхождения (навоз, экскременты, кожа, волосы), на пищевых продуктах, в бродящих жидкостях. Среди сумчатых грибов известны паразиты высших растений и возбудители микозов животных и человека.
Ascomycota - פטריות הנאדית או השק
פטריות שק מבצעות רבייה מינית ע"י נבגי השק, הן פטריות השק מהוות חלק גדול מקבוצת הפטריות. ברוב פטריות השק רבייה א-מינית הכרוכה ביצרת נבגים הנקראים קונידיה. רוב פטריות הנאדית הן ספרופיטים או פטריות רקב, כלומר, גדלות על חומרים אורגאניים של צמחים או בעלי חיים נרקבים, על מוצרי מזון, בתוך נוזלים תוססים.

לפי נוכחות או היעדר גוף הרביה, ולפי אופן היערכות תאי הנאדית בתוך גוף הרביה, מתחלקת תת-מערכת פטריות הנאדית למחלקות שונות
קיימים 3 מבנים עיקריים של גוף הרביה:
cleistothecium - פטריות שנאדיותיהן מפוזרות או ערוכות בשכבת הינומית בתוך מבנה סגור- הקרוי עטיף-סגור
perithecium- פטריות שנאדיותיהן ערוכות זו ליד זו בשכבת הינומית, בתוך מבנה דמוי-כד, הקרוי עטיף-כדי, הסגור בגיל צעיר ובעל פתח בהבשלה
apothecium - פטריות שנאדיותיהן ערוכות בשכבת הינומית, בתוך מבנה שהוא סגור בגיל צעיר, ונפתח עם ההבשלה בדמות כוסית או קערה הקרוי עטיף-אגני


Род Пецица - Peziza - פזיזה:
Плодовые тела крупные, от 0,5 со 10-14 см в диам, сидячие, иногда с очень короткой ножкой. Сначала нередко почти шаровидные, позднее чашевидные, блюдцевидные или распростертые, часто с неровным разорванным краем, внутри бурые или коричневые, реже фиолетовые, желтые, оранжевые, снаружи буроватые, беловатые, реже иной окраски, голые, зернистые или мучнистые.
Плодовые тела произрастают одиночно или группами.
Сапотрофы на почве, древесине, экскрементах и других субстратах.
Известно 80 видов. В Израиле известно более 20 видов пециц. Некоторые из них условно-съедобны.

Виды пециц очень похожи между собой, поэтому различить их по внешнему виду бывает довольно сложно. Грибы считаются несъедобными из-за своих размеров, привычек обитания и низких питательных и вкусовых качеств, хотя многие виды могут употребляться в пищу после отваривания в течении 15 мин.
פזיזה - גוף הרביה דמוי כוסית או ספל, לעתים בדמות צלחת, או שהוא שטוח וצמוד לקרקע ונראה כזוחל. בדרך-כלל אין קוטרו קטן מ-1 ס"מ, והוא עשוי להגיע לממדים של 15-20 ס"מ. צבעו רב-גוני: בחלק הפנימי חום, סגלגל, צהוב, כתום, החלק החיצוני שחמשם, לבנבן, חלק, גרגרי, קמחי. הנאדית דמויית צינור או אלה, בעלת 8 נבגים על-פי-רוב. הנבג אליפסואידי, חלק או בעל בליטות או תלמים, אבל אינו מרושת, צבעו שקוף או בצבע חלש. פזיזות הן פטריות-רקב הגדלות על אדמה, על ענפי עץ רקובים, על גללים של בעלי חיים, בנפרד או בקבוצות. מינים רבים לסוג זה - כ-80 מינים ידועים בעולם וכ-20 מבניהם גדלים בארץ. לעתים מיני פזיזות דומים מאוד אחד לשני וקשה לזהות אותם על-פי המראה החיצוני. ביניהם יש כאלה האסורים למאכל, כמה סוגים הם ניתנים למאכל אבל לרוב בעלי איכות הטעם וערך תזונתי נמוכים, וגם דורשים בישול מקדים.

Род Пустулария - Pustularia - ספלולית:
Плодовые тела крупные, до 10 см в диам, сидячие, вначале закрытые, позже раскрываются до чашевидных, с зубчатым краем, снаружи с мучнистым налетом, внутри голые, обычно окрашенные, мясистые, хрупкие, в нижней части вытянутые в слаборазличимую ножку.
Сапотрофы на почве. Известно 8 видов. В Израиле известно 2 вида.
ספלולית - גוף הרביה דמוי כוסית, לעתים רחוקות בעל רגל קצרה. הנבג גדול באופן יחסי, אליפסואידי. דומה מאוד למיני הפזיזה, אלא שהנאדיות או קצותיהן אינן אמילואידיות.
גדלות על אדמה כפטריות רקב. בעולם ידועים 8 מיני ספלוליות. 2 מינים גדלים בארץ.


Семейство Пиронемовые

Самое большое семейство сумчатых грибов, к которому в Израиле относятся свыше 15 родов и несколько десятков видов грибов. Плодовые тела видов, относящихся к этому семейству, подземные, полуподземные или наземные, сидячие или с небольшой ножкой, чашевидные, блюдцевидные или плоские, размерами от нескольких миллиметров до 10 или более см в диаметре. Некоторые виды окрашены в серые, коричневые, желтоватые или беловатые тона, но многие окрашены в ярко-красный, оранжевый цвета. Поверхность апотеции (плодового тела) бывает гладкой, шероховатой, зернистой или волосистой.
Произрастают на почве, подстилке, гнилой древесине. Некоторые виды относятся к грибам-карбофилам - произрастают на территориях после пожаров (Пиронема, Геопиксис), а некоторые - к грибам-копрофилам, произрастающим на экскрементах (Хейлимения, Гумария)
Pyronemataceae משפחת
המשפחה הגדולה ביותר של פטריות השק, אשר מכילה מעל 15 סוגים וכמה עשרות מינים של פטריות בישראל. גופי הרביה תת-קרקעיים או על-קרקעיים, יושבים או בעלי רגל קטנה, דמויי כוסית, צלוחית או שטוחים, גודלם משתנה מכמה מילימטרים עד 10 ס"מ ויותר. צבעם לבנבן, צהבהב, אפור או חום, וצבעם של מינים רבים אדום או כתום עז. פני גוף הרביה חלקים, מחוספסים, גרגיריים או שעירים.
הפטריות גדלות על הקרקע, על שכבת עלים או ענפים שנשרו, על חלקי עץ רקובים. לא מעט מינים שייכים לפטריות קרבופיליות - הגדלות בשטחים לאחר שריפה (פירונמה, קופסית), וישנם גם מינים קופרופיליים - הגדלים על גללים של בעלי חיים (שפתנית, הומריה)


Список видов - רשימת המינים:

Ascobolus furfuraceus Pers per Hook/ stercorarius -Аскоболус навозный/мелкочешуйчатый - נאדנית הגלילים
Cheilymenia coprinaria Boud. - Хейлимения навозная - שפתנית ורודה
Geopyxis carbonaria -Геопиксис углистый - קופסית פחומה
Marcelleina atroviolacea Brumm/Barlaeina personii Sacc/Peziza atroviolacea-Пецица темно-фиолетовая קערורית סגולה
Helvella Queletii Bres.- Лопастник Келе -מרדעית מאפירה
Paxina acetabulum Kuntze/Helvella acetabula/Peziza acetabulum - Ацетабула обыкновенная/Лопастник обыкновенный - גביעית מערקת
Paxina leucomelas Kuntze/Helvella leucomelaena -Лопастник сосновый - גביעית שחרחרה

Peziza badia- Пецица коричнево-каштановая - פזיזה חומה (условно-съедобна - ניתנת למאכל)
Peziza emileia Cook/P. howsei - פזיזה שחומה
Peziza fimeti Seaver -Пецица фимети פזיזת הגלילים
Peziza micropolus/micropus Pers. - פזיזה זעירה
Peziza pustulata Pers./ P. echinospora Karst. - Пецица волдырчатая/шиповатоспоровая - פזיזה מעורקת
Peziza repanda - Пецица выемчатая/распустившаяся - פזיזה שטוחה
Pеziza succosa Berk. - Пецица сочная - פזיזה מצהיבה
Pеziza varia Fr.- Пецица изменчивая - פזיזה משתנה
Peziza vesiculosa/Pustularia vesiculosa -Пецица пузырчатая - ספלולית גבנונית (условно-съедобна - ניתנת למאכל)
Peziza violacea -Пецица фиолетовая - פזיזה סגולה (условно-съедобна - ניתנת למאכל)

Pithya cupressina/Pithya pithya Pers. -Пития кипарисовая - צלוחית שטוחה
Pulvinula constellatio Boud/P. convexella/Lamprospora constellatio - פנכית הענפים
Pustularia catinus/Tarzetta catinus -Пустулария чашевидная - ספלולית עגולה
Pustularia rosea/Tarzetta rosea -Пустулария розовая - ספלולית ורודה
Sarcoscypha coccinea - Саркосцифа ярко-красная -ספלונית אדומה (условно-съедобна - ניתנת למאכל)
Саркосфера превосходная/корончатая - Sarcosphaera eximia/coronaria - קערית נאה (съедобный гриб - טובה למאכל)
Scutellinia trechispora Lamb/Peziza trechispora/Lachnea trechispora - Скутеллиния шиповатоспоровая - פכית מחוספסת-נבג
Sepultaria arenicola Mass. - שקועית הארנים
Sepultaria arenosa Boud./Geopora arenosa - Cепултария песчаная - שקועית החולות
Trichophaea abundans Boud - Трихофея abundans זיפית בהירה
Спасибо: 0 
ProfileQuote Reply
Replys -4 [new only]


administrator
Post №:1739
Info:фиолетовое в крапинку
Joined:16.10.06
Location:Израиль,Рош-Аин
link post  Posted:07.02.10 13:26.Post subject:Paxina acetabulum Ku..


Paxina acetabulum Kuntze/Helvella acetabula - Пецица блюдчатая/Блюдцевик жилковатый/Ацетабула обыкновенная/Лопастник обыкновенный - גביעית/פזיזה מערקת
Спасибо: 0 
ProfileQuote Reply

Post №:1553
Joined:17.12.06
link post  Posted:28.03.12 04:44.Post subject:В конце зимы и в нач..


В конце зимы и в начале весны в Израиле начинают плодоносить сумчатые грибы или по научному --аскомицеты.Эти грибы названы сумчатыми из-зи того,что споры этих грибов созревают в так называемых сумках,часто хорошо различимых под микроскопом. Среди крупных аскомицетов есть не мало съедобных.Израильским грибникам хорошо известны сморчки,лопастники,пецицы,терфеции и трюфеля,которые часто попадают в их корзинки.Но кроме крупных видов есть много мелких,мало изветных израильским любителям грибов.В этом году мы решили поохотится за этими грибами и пополнить списки израильских грибов.Хотя мы и были ограничены во времени,но нам удалось найти и сфотографировать довольно большое колличество аскомицетов и найти несколько грибов ранее не значившихся в списке видов на сайте.К сожалению некоторые виды так и остались не опознаными.
Интересные виды были найдены на помёте травоядных животных:
1Coprobia granulata2


3Ascobolus furfuraceus


4

5


6

7

8

9


9(а)

10

11

12

13

14Iodophanus carneus

Ещё часть видов растёт на почве
15

16Peziza atroviolacea


17


18


1920Geopora arenosa

21Peziza vesiculosa


22

23


24

25

26


27

28Peziza ammophila28(a)


29Octospora leucoloma


30Geopora pellita


31Pulvinula constellatio Boud

32Scutellinia trechispora


33Peziza succosa


34Peziza violacea


35

36


Был найден один аскомицет растущий на месте костра.
37Anthracobia macrocystisМногие аскомицеты растут на остатках разных растений.
38Tremella mesenterica Fr.

39Rutstroemia paludosa


40.Pellidiscus pallidus.


41

42Desmazierella acicola


43.Hypocrea sp.

44


45Exidia nucleata Burt.


46

47Dacrymyces deliguescens

48

49


50


51Exidia pithya

52Pithya cupressina

53Peziza echinospora


54Lachnella alboviolascens


55

56.Lasiobolus sp/


57

58
Спасибо: 0 
ProfileQuote Reply

Post №:1586
Joined:17.12.06
Location:Израиль,Ашдод
link post  Posted:09.05.12 21:47.Post subject:Эти грибы тоже Аском..


Эти грибы тоже Аскомицеты
1

2

3

4.Rosellinia sp.

5

6


7

8

9Rosellinia sp.Спасибо: 0 
ProfileQuote Reply

Post №:1606
Joined:17.12.06
Location:Израиль,Ашдод
link post  Posted:05.06.12 19:02.Post subject:Ещё мелкие аски 1. h..


Ещё мелкие аски
1.

2.


3.

4.


5.


6.

7.


8.


9.

10.

11.

12.


Спасибо: 0 
ProfileQuote Reply
Reply:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Username, Password:      register    
Тему читают:
-user online
-user offline
All times are GMT  1 Hours. Hits today: 32
You can: smilesyes,imagesyes,typesyes,pollno
avatarsyes,linkson,premoderationoff,edit new postno